top of page

PÅ STEDET HVIL ELLER PÅ OFFENSIVEN?

Helsepolitikken i skarpt fokus på årets Rehabiliteringskonferanse i Haugesund.TRENGER KLARE SVAR: Utfordringene står i kø for helse- og omsorgstjenestene våre. Hva vil politikerne våre? Daglig leder Terje Emil Johannessen i Folkets Gave forventer at årets Rehabiliterings- og helsekonferanse i Haugesund vil gi klare svar på det spørsmålet.
–Vi har vært gjennom noen år der kapasiteten og kvaliteten i våre helsetjenester har kommet mye tettere på våre liv. Mange av tjenestene sliter med å dekke behovene våre. Hvor går veien videre? Ved inngangen til høstens lokalvalg trenger vi klare svar fra våre politikere, sier Terje Emil Johannessen.


24. og 25. august arrangerer Stiftelsen Folkets Gave den 13. Rehabiliterings- og helsekonferansen i Haugesund. Som daglig leder i stiftelsen har han og kollega Alf Edvin Hovda sammen med en bredt sammensatt programkomité jobbet med å utforme programmet for dette viktige årlige møtestedet der frivilligheten møter politikere og fagfolk fra alle nivå.

–Sykehusene våre sliter økonomisk som følge av pandemiens kostnadskrevende tiltak. Kommunene våre står til knes i en fastlegekrise der et økende antall vestlendinger ikke lenger har en forankring hos en tilgjengelig, trygg og personlig nær-lege. Psykiatrien sliter med manglende kapasiteter. Det forebyggende folkehelse-arbeidet står også i stampe. Alt for mange helse- og omsorgsarbeidere «trør sjøen» fordi de lever i ei usikker tid med knappe ressurser og lite tilgang på nytt, kvalifisert personell når et økende antall eldre kolleger går ut dørene som pensjonister, slår Johannessen fast. Spørsmålet er hva som nå kommer. Er vi på vei mot en offensiv – eller blir det status quo?

–Årets konferanse skal prøve å klarlegge dette. Samtidig setter vi søkelys på framtiden til de mange private tjenesteyterne som i dag supplerer de offentlige tjenestene. Regjeringen har varslet en omlegging, noe som har skapt stor usikkerhet hos mange. Hva skjer, spør Johannessen på vegne av arrangørstaben i Haugesund. Han og Hovda drifter også sekretariatet for Brukerhuset for Helse Fonna-regionen, der 22 pasient-, pårørende- og brukerorganisasjoner med over 8000 medlemmer har tilhold.

–Kontakten med grasrota i vår helseregion har vi fortløpende og vi ser fram til å få på bordet ferske politiske signaler både fra posisjon og opposisjon, sier han.


Hva skjer i helsefellesskapene?

På årets konferanseprogram skal hele den andre dagen sette søkelyset på det pågående reformarbeidet som skal skape helthetlige, sammenhengende pasientforløp mellom sykehusene og kommunene der folk bor. Flaskehalsene er fortsatt mange og det er store faglige utfordringer om ferdigbehandlede pasienter i sykehus skal gis likeverdig faglig oppfølging når de kommer hjem etter en operasjon eller opphold i psykiatrisk institusjon. I det nye helsefellesskapet pågår det for tiden en omfattende gjennomgang av pasientforløpene på fire hovedområder. Konklusjonene som skal trekkes, vil ha stor betydning for tusenvis av enkeltmennesker som er under oppfølging i helse- og omsorgstjenestene.

–Dette vil bli en særdeles nyttig og opplysende del av årets konferanse. Vi ser fram til denne virkelighetsorienteringen, sier Johannessen. Han minner samtidig om at årets konferanse er lagt fleksibelt opp. Det er full åpning for at interesserte kan få med seg en elle flere av de seks enkeltsesjonene på konferansen. Det er imidlertid ikke bare å møte fram. Også disse deltakerne på konferansen på melde seg på gjennom portalen https://checkinn.no/event/57409

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page